رتبه بندی و نتایج ارزشیابی پژوهشی و فناوری دانشکده های دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال1399

نتایج رتبه بندی فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشکده ها در سال 1399 بر اساس آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه (فایلPDF)