راه‌یابی اثر دانشجوی مرکز به نمایشگاه منتخب آثار چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران

اثر طراحی قالی خانم فائزه کریمی نیا دانشجوی رشته فرش مرکز آموزش عالی فرش راور برگرفته از تزئینات کاروانسرای گنجعلیخان کرمان به بخش نمایشگاه منتخب آثار چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران راه یافت.

شایان ذکر است این مسابقه برای چهارمین سال متوالی زیر نظر مرکز ملی فرش ایران برگزار شد.