تاسیس خانه فرش دستبافت ایران در کشورهای هدف

به نقل از سایت مرکز ملی فرش ایران:

تاسیس خانه فرش دستبافت ایران در کشورهای هدف:

در راستای اجرای بند د ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی به جایگاه واقعی فرش دستباف ایران در سطح جهانی و توسعه صادرات آن و حمایت از ایجاد یک مرکز تجاری تحت عنوان خانه فرش دستباف به عنوان یکی از برنامه های مرکز ملی فرش ایران در کشورهای هدف برای توسعه صادرات فرش دستباف فراخوان ایجاد خانه های فرش منتشر می شود، از جمله اهداف تشکیل خانه فرش در کشورهای هدف، ساماندهی امور مرتبط با فرش دستباف، فروش، صادرات، آموزش، پژوهش و مشاوره فرش دستباف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با رویکرد حمایت از تشکل ها و اطلاع رسانی بهینه به ارکان زنجیره تامین و توسعه روابط پایدار با مشتریان عمده فرش دستباف ایران می باشد.