اطلاعیه در خصوص نحوه برگزاری کلاس های مجازی در نمیسال اول 1400 - 1399

اطلاعیه (فایل PDF)