اطلاعیه در خصوص حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی نمیسال اول 1400 - 1399

اطلاعیه (فایل PDF)