نام و نام خانوادگی: کاوه نویدی نژاد
 رتبه علمی: مربی
 آخرین مدرک تحصیلی:  
 مدت تصدی:  
 تلفن:  
 پست الکترونیکی:

navidinezhad@uk.ac.ir