ریاست دانشکده


 نام و نام خانوادگی: رسول پروان
 رتبه علمی: مربی
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 مدت تصدی: از مهرماه 93 تا کنون
 تلفن: 03433720160
 پست الکترونیکی: rasoul.parvan@gmail.com

 


ریاست قبلی 

نام ونام خانوادگی  رتبه علمی  آخرین مدرک تحصیلی  مدت تصدی  پست الکترونیکی 
عباس پورجعفری راوری   کارشناس ارشد پژوهش هنر 2سال