دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد فرش 3412068 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00)
شناخت بازارهای جهانی فرش 3412079 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (09:00 - 10:30)
شناخت طرح و نقش فرش ایران1 3412062 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (09:00 - 10:30)
طراحی فرش (4) 3412081 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) 1398/10/23 (09:00 - 10:00)
کنترل کیفیت در فرش 3412075 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00)
اقتصاد فرش 3412068 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (09:00 - 10:00)
پژوهش در فرش 3412052 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 11:00)
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی اسامی 3412097 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/08 (11:00 - 12:00)
نمایش 8 نتیجه
از 1