دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد فرش 3412068 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/29 (15:30 - 17:30)
پژوهش در فرش 3412099 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/23 (10:00 - 11:30)
شناخت نقوش فرش هاي مناطق مختلف ايران 3412088 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (15:30 - 17:30)
طراحي فرش (4) 3412081 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد | هرهفته يك شنبه (08:30 - 14:00) 1400/11/03 (10:00 - 11:30)
مهارتهاي زندگي 3412085 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رضا رستمی زاده هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/25 (10:00 - 11:30)
هنر و تمدن اسلامي1 3412055 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (11:30 - 13:30)
شيمي كاربردي فرش 3412033 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 مجید نصیری برومند نامشخص 1400/10/27 (07:30 - 09:30)
زبان تخصصي 3412026 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 مجید نصیری برومند هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1400/10/29 (11:30 - 13:30)
انديشه اسلامي 1 3412014 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رضا رستمی زاده هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/19 (08:00 - 09:30)
انديشه اسلامي 1 3412014 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 رضا رستمی زاده هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (08:00 - 09:30)
اخلاق اسلامي مباني ومفاهيم 3412027 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رضا رستمی زاده هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/30 (10:00 - 11:30)
طراحي سنتي 2 3412043 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 کاوه نویدی نژاد | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 15:00) 1400/11/03 (10:00 - 11:30)
آشنايي با هنر در تاريخ 2 3412037 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 علیرضا مهدی زاده هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/05 (13:30 - 15:30)
پژوهش در فرش 3412099 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته يك شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/22 (09:00 - 10:30)
تاريخ فرش جهان 3412063 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کامران حسین خانی نامشخص 1400/03/31 (11:30 - 13:30)
تاريخ فرش جهان 3412063 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 کامران حسین خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (11:30 - 13:30)
حكمت هنر اسلامي 3412103 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 رسول پروان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
حكمت هنر اسلامي 3412103 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان نامشخص 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
شناخت بازارهاي جهاني فرش 3412079 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 رسول پروان هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/26 (11:30 - 13:30)
شناخت بازارهاي جهاني فرش 3412079 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان نامشخص 1400/03/26 (11:30 - 13:30)
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3