دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پژوهش در فرش 3412099 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/22 (09:00 - 10:30)
حکمت هنر اسلامی 3412103 2 کارشناسی 01 رسول پروان نامشخص 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
حکمت هنر اسلامی 3412103 2 کارشناسی 02 رسول پروان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
شناخت بازارهای جهانی فرش 3412079 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 رسول پروان هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/26 (11:30 - 13:30)
شناخت بازارهای جهانی فرش 3412079 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان نامشخص 1400/03/26 (11:30 - 13:30)
شناخت طرح و نقش فرش ایران 3412087 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد نامشخص 1400/03/29 (11:30 - 13:30)
شناخت طرح و نقش فرش ایران 3412087 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 کاوه نویدی نژاد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/29 (13:30 - 15:30)
شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران 3412088 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 کاوه نویدی نژاد هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1400/03/29 (13:30 - 15:30)
شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران 3412088 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد نامشخص 1400/03/29 (11:30 - 13:30)
طراحی فرش1 3412056 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته پنج شنبه (15:00 - 21:00) 1400/04/05 (09:00 - 10:00)
طراحی فرش3 3412070 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته یک شنبه (19:30 - 20:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 21:00) 1400/04/07 (09:00 - 10:00)
هنر و تمدن اسلامی2 3412064 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1400/03/25 (11:30 - 13:00)
ارزیابی و ارزشیابی فرش 3412080 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/15 (09:00 - 11:00)
پژوهش در فرش 3412099 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته جمعه (11:00 - 12:00) | هرهفته جمعه (12:00 - 14:00) 1399/10/16 (11:00 - 13:00)
شناخت طرح و نقش فرش ایران 3412087 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/20 (15:30 - 17:30)
طراحی فرش (4) 3412081 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته شنبه (15:30 - 20:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/27 (09:00 - 11:00)
آشنایی با هنر در تاریخ 2 3412037 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/27 (09:00 - 10:00)
حکمت هنر اسلامی 3412103 2 کارشناسی 01 رسول پروان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (12:00 - 13:30)
شناخت طرح و نقش فرش ایران2 3412072 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (10:00 - 11:00)
طراحی فرش3 3412070 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 20:00) 1399/04/22 (10:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2