دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با هنر در تاریخ 2 3412037 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کامران حسین خانی هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
تاریخ فرش جهان 3412063 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کامران حسین خانی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/05 (16:00 - 18:00)
حکمت هنر اسلامی 3412103 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (09:30 - 11:30)
شناخت طرح و نقش فرش ایران 3412087 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:30) 1401/03/29 (09:30 - 10:30)
طراحی فرش3 3412070 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 13:30) 1401/04/16 (11:30 - 12:30)
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی اسامی 3412097 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/02 (09:30 - 11:30)
کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش 3412049 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 17:30) 1401/04/12 (11:30 - 12:30)
هنر و تمدن اسلامی2 3412064 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کامران حسین خانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1401/04/12 (13:30 - 15:30)
تاریخ فرش ایران 3412039 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کامران حسین خانی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/05 (10:30 - 12:30)
اقتصاد فرش 3412068 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/29 (15:30 - 17:30)
پژوهش در فرش 3412099 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/23 (10:00 - 11:30)
شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران 3412088 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (15:30 - 17:30)
طراحی فرش (4) 3412081 3 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 کاوه نویدی نژاد هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 14:00) 1400/11/03 (10:00 - 11:30)
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی اسامی 3412097 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 حامد حسینخانی ننیز هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (15:30 - 17:30)
مهارتهای زندگی 3412085 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رضا رستمی زاده هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/25 (10:00 - 11:30)
هنر و تمدن اسلامی1 3412055 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رسول پروان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (11:30 - 13:30)
شیمی کاربردی فرش 3412033 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 مجید نصیری برومند هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/27 (07:30 - 09:30)
زبان تخصصی 3412026 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 مجید نصیری برومند هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1400/10/29 (11:30 - 13:30)
اندیشه اسلامی 1 3412014 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 01 رضا رستمی زاده هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/19 (08:00 - 09:30)
اندیشه اسلامی 1 3412014 2 کارشناسی مرکز آموزشی فرش راور 02 رضا رستمی زاده هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (08:00 - 09:30)
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4