لیست شماره تماس های مرکز آموزش عالی فرش راور

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 مرکز آموزش عالی فرش راور 33720160 33720160